Ви є тут

Вакансії

 

У К Р А Ї Н А

ЛУЦЬКА     РАЙОННА     РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від 21.09.2011111/01-02 

                 м. Луцьк

 

Про Порядок проведення іспиту кандидатів 

на заміщення вакантних посад посадових осіб 

виконавчого апарату районної ради

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” (із змінами), наказу Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року № 930/19668 з урахуванням особливостей проходження служби в органах місцевого самоврядування, визначених Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради з відповідними додатками (додається).

2. Затвердити Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурних підрозділів (додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 13 жовтня 2003 року № 135/1.2 „Про Порядок іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради”.

       

 

Голова  ради                                                                                                  І.В.  Волошенюк      

Муравйова 722421

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                            Розпорядження голови 

                                                                                                              районної ради

 

21.09.2011 № 111/01 – 02 


Порядок

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб виконавчого апарату районної ради


Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 (із змінами) (далі – Порядок).


1. Загальні положення


1.1. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.2. Іспит проводиться при заміщенні вакантних посад посадових осіб конкурсною комісією районної ради.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування , передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється працівником районної ради, відповідальним за ведення кадрової роботи з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» (в частині, що регулює питання служби в органах місцевого самоврядування), «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних відділів виконавчого апарату районної ради.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.6. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурних підрозділів затверджується головою ради, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку. 

1.7. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації та обов’язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.8. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради.

1.9. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.10. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.11. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.12. Секретар конкурсної комісії – працівник районної ради, відповідальний за ведення кадрової роботи – за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.


2. Організаційна підготовка до іспиту


2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.


3. Складання іспиту


3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.


4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту


4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» (в частині, що регулює питання служби в органах місцевого самоврядування), «Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» (в частині, що регулює питання служби в органах місцевого самоврядування) та «Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно – правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами конкурсної комісії районної ради у працівника районної ради, відповідального за ведення кадрової роботи.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму не нижчу 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

                                                                                                     Додаток 1

                                                                                                     до Порядку проведення іспиту 

                                                                                                     кандидатів на заміщення вакантних 

                                                                                                     посад посадових осіб виконавчого

                                                                                                     апарату районної ради

 

 

Перелік питань

на перевірку знання Конституції України,

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу»

(в частині, що регулює питання служби в органах місцевого самоврядування)

та «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

І. Питання на перевірку знання

Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65 – 68).

14. Право громадянина на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно Законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 14).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно – територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

2. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

3. Територіальні громади (стаття 6).

4. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).

5. Виконавчі органи (стаття 11).

6. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12). Початок і закінчення його повноважень (пункт 1 стаття 42).

7. Порядок формування рад (стаття 45).

8. Сесія ради (стаття 46).

9. Постійні комісії ради (стаття 47).

10. Депутат ради (стаття 49).

11. Секретар сільської, селищної ради (стаття 50).

12. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради (стаття 51). Організація його роботи (стаття 53).

13. Повноваження голови районної ради (частина 6 стаття 55).

14. Виконавчий апарат районної ради (стаття 58).

15. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

 

                                                                                                           

 

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

1. Служба в органах місцевого самоврядування (стаття 1).

2. Посадова особа місцевого самоврядування (стаття 2).

3. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

5. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

11. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14, 15).

12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18). Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22).

14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

15. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України

”Про державну службу”

 

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України “Про державну службу” (статті 1,2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов’язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та рангів державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця: випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально – побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

V. Питання на перевірку знання Закону України 

,,Про засади запобігання і протидії корупції”

 

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

 

                                                                                                     Додаток 2

                                                                                                     до Порядку проведення іспиту 

                                                                                                     кандидатів на заміщення вакантних 

                                                                                                     посад посадових осіб виконавчого

                                                                                                     апарату районної ради


Луцька районна рада

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                         Голова конкурсної комісії

                                                                                                          _____________________

                                                                                                         (підпис)  (прізвище, ініціали)

                                                                                                        ”___” ________ 20__ рокуЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____


для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Луцької районної ради


1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

3. Питання на перевірку знання Закону України ,,Про засади запобігання і протидії корупції”.

4. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про державну службу”.

 

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради.

 

                                                                                                     Додаток 3
                                                                                                     до Порядку проведення іспиту 
                                                                                                     кандидатів на заміщення вакантних 
                                                                                                     посад посадових осіб виконавчого
                                                                                                     апарату районної ради
 
Екзаменаційна відомість
проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад
посадових осіб конкурсною комісією
Луцької районної ради
від ”___” __________ 20__ року

 

№ з/п

Прізвище,

ім’я, по

батькові

кандидата

Посада,

на яку

претендує кандидат

Категорія посади,

на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна

сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                        _________________             ________________

(підпис)                                  (П.І.Б.)

Члени комісії:                         _________________             ________________

(підпис)                                  (П.І.Б.)

_________________             ________________

(підпис)                                  (П.І.Б.)

_________________             ________________

(підпис)                                 (П.І.Б.)

Секретар комісії                    _________________             ________________

(підпис)                                  (П.І.Б.)                                                                                                                      

                                                                                                               

УКРАЇНА

ЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р  О  З  П  О  Р  Я Д  Ж  Е  Н  Н  Я

 

від 27.06.2012 № 89/01-02

      м.Луцьк 

  

Про внесення зміни до Порядку проведення іспиту 

кандидатів на заміщення вакантних посад посадових 

осіб виконавчого апарату районної ради

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” (із змінами) та наказу Національного агентства України з питань державної служби від 17 листопада 2011 року № 57 „Про внесення зміни до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2011 року за № 1379/20117, у пункті 4.3 розділу 4 Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради, затвердженого розпорядженням голови районної ради від 21 вересня 2011 року № 111/01 – 02, слова „в екзаменаційному білеті” виключити.

 

 

Голова ради                                                                                                         І.В. Волошенюк

Пилипюк 727141