Ви є тут

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ РАЙОННОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням районної ради від 17.12.2010 №2/4

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРЕЗИДІЮ РАЙОННОЇ РАДИ

 

І. Загальні положення

 

  • Президія районної ради (далі Президія) є дорадчим органом ради, що утворюється відповідно до статті 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" i діє при голові районної ради для вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради, діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій.
  • Президія утворюється радою i у своїй діяльності підзвітна раді. До складу Президії входять за посадою голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій, голови /уповноважені представники/ депутатських груп i фракцій, голова районної державної адміністрації /за згодою/.
  • У своїй діяльності Президія керується Конституцією України Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими актами, а також цим Положенням.

Президію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності - заступник голови ради.

 

II. Організація роботи Президії

 

Засідання Президії скликається головою районної ради, або його заступником в міру необхідності i є правомочним, якщо в них беруть участь не менш як дві третини складу Президії. У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданнях з правом голосу бере участь при потребі заступник голови або секретар відповідної комісії.

На засідання Президії можуть запрошуватись i брати участь з дорадчим голосом інші депутати районної ради, керівники відділів, управлінь та інших служб районної державної адміністрації, керівники районних організацій i установ, представники організацій, питання яких виноситься на розгляд, сільські та селищні голови за запрошенням.

Головуючим на засіданні Президії є голова ради, а при його відсутності – заступник голови ради.

Засідання Президії оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

Президія вносить пропозиції з питань порядку денного, раціональної організації і планування роботи ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі ради та її органів.

Президія з питань, віднесених до її відання, може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Президії від загального складу.

Президія збирається на засідання за пропозицією голови ради, але не рідше як раз на квартал та обов’язково не пізніше, як за день до початку сесії ради. Засідання Президії може скликатися за ініціативою не менше як третини її складу.

Організаційне забезпечення роботи президії здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

ІІІ. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:

 

Погодження пропозиції щодо скликання чергових i позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з питань, що вносяться на розгляд ради.

Вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних i поточних питань діяльності ради та її органів.

Координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді i підготовці питань, що належить до відання ради.

Попередній розгляд питань щодо організації виборів i відкликання виборцями депутатів районної ради.

Вносить пропозиції голові ради щодо кандидатур на заступника голови ради, голів постійних комісій, інших посадових осіб, яких обирає, затверджує або погоджує рада.

За дорученням районної ради Президія ради може здійснювати інші повноваження в межах компетенції ради.

Погоджує загальний план роботи районної, що вносить для затвердження сесії.

Здійснює інші функції передбачені законодавчими актами та рішеннями ради.