Ви є тут

ПОЛОЖЕННЯ про помічника-консультанта депутата Луцької районної ради VІ скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії районної ради 

від 23.12.2010 № 2/14

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про помічника-консультанта депутата Луцької

районної ради VІ скликання

 

I. Загальні положення

 

Стаття 1. Відповідно до пункту першого ст.29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат районної ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

Стаття 2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень та діяльності помічників-консультантів депутата районної ради.

Стаття 3. Умови діяльності помічників-консультантів депутата районної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Луцької районної ради (далі Положення), яке затверджується районною радою.

Стаття 4. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише громадянин України, який має, як мінімум, загальну середню освіту.

Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України, а також цим Положенням.

 

II. Права і обов’язки помічника-консультанта депутата Луцької районної ради

 

Стаття 5. Помічник-консультант депутата районної ради має право:

1) входити і перебувати у приміщеннях районної ради за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2) бути присутнім на пленарних засіданнях районної ради в порядку, визначеному її регламентом;

3) бути присутнім на засіданнях постійних депутатських комісій або тимчасових контрольних комісій районної ради за письмовим дорученням депутата районної ради та згодою голови постійної депутатської комісії районної ради чи тимчасової контрольної комісії районної ради;

4) одержувати надіслану на ім'я депутата районної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата районної ради;

5) за дорученням депутата районної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади району, інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

6) за письмовим зверненням депутата районної ради та за згодою посадових осіб Луцької районної ради користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою, безоплатно користуватися інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами районної ради у порядку, встановленому законодавством України;

7) на ознайомлення з рішеннями, постановами, розпорядженнями, прийнятими районною радою, головою Луцької районної ради, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються цими органами місцевого самоврядування;

8) одержувати за письмовим зверненням депутата районної ради в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на державних підприємствах, в установах і організаціях у встановленому порядку необхідні депутату районної ради для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;

9) оголошувати підготовлені депутатом районної ради письмові пропозиції, звернення, заяви та інші документи на засіданнях місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або подавати їх у письмовій формі.

Стаття 6. Помічник-консультант депутата районної ради зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України , законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата районної ради;

2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради;

3) дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками апарату районної ради, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян;

4) виконувати доручення депутата районної ради у взаємовідносинах з виборцями, а також з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

5) за дорученням депутата районної ради вивчати питання, необхідні депутату районної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

6) допомагати депутату районної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ, організацій;

7) допомагати депутату районної ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

8) надавати депутату районної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

 

III. Заключні положення

 

Стаття 7. Помічник-консультант депутата Луцької районної ради має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження, та використовує його у випадках, передбачених законодавством. Зразок посвідчення розробляється виконавчим апаратом районної ради і затверджується головою районної ради.

Стаття 8. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради виготовляється за кошти депутата районної ради і видається головою районної ради за письмовим поданням депутата районної ради.

Стаття 9. В посвідченні помічника-консультанта депутата районної ради має бути зазначено номер посвідчення, назву районної ради, прізвище депутата районної ради, а також те, що помічник-консультант депутата районної ради працює на громадських засадах у районній раді. 

Стаття 10. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до районної ради по закінченню повноважень депутата районної ради або за його письмовим поданням.